Jognyilatkozat és felhasználási feltételek

Jelen jognyilatkozat (“Felhasználási Feltételek”) felvilágosítást ad arról, hogy milyen feltételekkel használhatja a weboldalunkat („Weboldal”). Kérjük, a Weboldal használata előtt a Felhasználási Feltételeket alaposan olvassa át.

 A Weboldal látogatásával és használatával, Ön, mint felhasználó („Felhasználó”) elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételeket megismerte és elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. Amennyiben nem egyezik bele Felhasználási Feltételekbe, akkor kérjük, tartózkodjon a Weboldalunk használatától.

A jelen Weboldal fenntartója és egyben támogatója az AstraZeneca Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 4. B. épület, 1. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-932917; adószáma: 10904864-2-44; e-mail: hu-info@AstraZeneca.com), illetve a Felhasználási Feltételek utolsó bekezdésében definiált AstraZeneca Vállalatcsoport. 

A Weboldal használata során a Felhasználó feladata, annak biztosítása, hogy minden olyan személy, aki Weboldalt, a Felhasználó internet kapcsolatán keresztül éri el, megismerje a jelen Felhasználási Feltételeket, és az abban foglaltakat betartsa.

Weboldalon található információk

A Weboldal asztmás betegek, kezelőorvosaik és jogalkalmazók számára - a honlapon szereplő online, magyar nyelvű tájékoztató (jellemzően segéd-és oktató jellegű) anyagok elhelyezésével - kíván támogató segítséget nyújtani egészségnevelés céljából.

Ennek keretében a Weboldalon elhelyezett segéd- és oktatóanyagok elsődleges célja a minél szélesebb körű, a nyilvánosság számára elérhető és közérthető információ átadása az asztmában szenvedő betegek, kezelőorvosaik és jogalkalmazók részére.

A Weboldal egésze a nyilvánosságnak szól, az oldalon fellelhető tartalmakhoz, útmutatókhoz bárki hozzáférhet. A Weboldal eléréséhez a Felhasználók részéről semmilyen előzetes adat megadása, vagy regisztráció nem szükséges, a honlapot használók vonatkozásában semmilyen adatkezelés vagy adatgyűjtés nem történik, tekintettel arra, hogy a holnap működtetésének kizárólagos célja az egészségnevelés. 

Tiltott Használat

A Felhasználó a Weboldalunkat kizárólag a jogszabályok által megengedett célokra használhatja fel.

Tilos Weboldalunkat az alábbi módon használni:

• Bármely olyan módon, ami megszegi az alkalmazandó hatályos nemzeti, vagy nemzetközi jog rendelkezéseit, vagy az egyéb vonatkozó szabályozásban foglaltakat;

• Bármely olyan módon, ami jogszabályellenes, tisztességtelen, vagy ilyen szándékkal vagy hatással bír;

• Kéretlen vagy jogosulatlan hirdetések, vagy promóciós anyagok, illetve bármilyen más hasonló felhívás továbbítására, vagy beszerzésére (spam);

• Bármely saját rendszerünkhöz, vagy harmadik fél rendszeréhez való hozzáférés céljából illetéktelen behatolás megkísérlésére.

Felelősségkorlátozás

A Weboldal tartalmának kialakításában képzett szakegészségügyi szakemberek is részt vesznek, ezzel segítve a Felhasználó minél szélesebb körű és pontosabb tájékoztatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmak, információk és adatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek orvosi tanácsadásnak. Ne hagyja abba vagy változtassa meg gyógyszerét anélkül, hogy konzultálna kezelőorvosával. Fontos, hogy továbbra is szedje a kezelőorvosa által előírt gyógyszereit az egészségügyi szakember utasításainak megfelelően, beleértve a betegség bármilyen súlyosbodásának esetét, illetve a testmozgás megelőzően.

A Felhasználó felelőssége az is, hogy a Weboldalon olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

A Weboldalon található adatokért, illetve információkért, valamint az azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Weboldal fenntartója semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Weboldal tartalmának kialakítása és üzemeltetése során, illetve azzal összefüggésben teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk az irányadó jogszabályokat és előírásokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá a mindenkori hatályos gyógyszer-kommunikáció etikai kódexének előírásait. A Weboldalon feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak, reklámnak.

A Weboldal fenntartója a Weboldal üzemeltetése és karbantartása során minden ésszerű erőfeszítést és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető információk egyértelműek, pontosak és megbízhatóak legyenek. A lehető legkörültekintőbb eljárásunk mellett is javasoljuk Felhasználóinknak, hogy a Weboldalon közölt információk pontosságát, hitelességét és időszerűségét minden esetben ellenőrizzék más forrásból is, és döntésük meghozatala előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal, egészségügyi szakemberrel.

A Weboldal fenntartója és egyben támogatója kizárja felelősségét a Weboldalon közölt információk esetleges pontatlanságából, hiányosságából és időszerűtlenségéből eredő esetleges károkért. A Weboldal fenntartója ugyancsak nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, üzemeltetésének időleges vagy végleges felfüggesztéséből, a Weboldal tartalmának illetéktelenek általi megváltoztatásából vagy törléséből erednek, vagy azzal összefüggésben keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Felhasználó köteles gondoskodni a számítástechnikai eszközeinek vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más potenciálisan veszélyes programokkal szembeni védelme érdekében szükséges óvintézkedések megtételéről. 

A Weboldal célja egyirányú kommunikáció a nyilvánosság felé. A Weboldal fenntartója nem köteles válaszolni a Felhasználók által küldött e-mailekre és egyéb úton érkező megkeresésre. A Weboldal fenntartója által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. A Weboldal fenntartója fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Weboldal tartalmát bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a Weboldalon található információkat törölje vagy módosítsa.

Szerzői jogok

A Weboldal és az azon található valamennyi képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt állnak. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi oltalom alatt álló tartalom felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag a Weboldal fenntartójának a kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A Weboldal tartalmát a Felhasználó kizárólag magáncélból, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve felhasználási joggal kapcsolatos adatokat, (b) annak tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti a Weboldal fenntartójának jogait. A fentieken túlmenően azonban felhasználási jogot nem szerez a Felhasználó, vagyis a Weboldal egészének vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, valamint kereskedelmi forgalomba hozatalt, tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A hivatkozásainkról

A Weboldal tartalmazhat mások által üzemeltetett portálokra utaló hivatkozásokat, amelyek szintén hasznos információkat tartalmazhatnak a Felhasználók számára, ugyanakkor ezen hivatkozott portálokra a saját felhasználási feltételeik irányadóak, így kérjük Felhasználóinkat, hogy a hivatkozott portálok tartalmának böngészése előtt a vonatkozó felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot is tanulmányozzák át. 

A Weboldal fenntartója nagy gondot fordít azon szervezetek kiválasztására, amelyekre a Weboldalon internetes hivatkozások találhatók, ugyanakkor az általuk közölt információk helyességéért a fenntartó abban az esetben sem vállal semmilyen felelősséget, ha a Felhasználó a jelen Weboldalon talált hivatkozáson keresztül jutott el az oldalaikra.

A Weboldal fenntartójának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal oldalait hivatkozni. Írásbeli engedély esetén a hivatkozásra tisztességes és jogszerű módon kerülhet sor, és a hivatkozás nem okozhat kárt hírnevünkben, továbbá nem irányulhat annak kihasználására. Nem tehető hivatkozás oly módon, amely részünkről bármilyen formájú kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás fennállásának látszatát keltené, amely ténylegesen nem létezik. A felhasználó nem tehet közzé hivatkozást olyan weboldalon, amelynek nem tulajdonosa. 

Weboldalunkat tilos más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt, továbbá a fenti előzetes írásbeli engedély esetén is tilos a főoldalon kívül a Weboldal más részére hivatkozni. Fenntartjuk a hivatkozáshoz adott írásbeli engedélyünk bármikori visszavonásának jogát. A weboldalnak, amelyen hivatkozás kerül elhelyezésre, minden tekintetben meg kell felelnie jelen Felhasználási Feltételeknek.

A Weboldal fenntartója elhatárolódik azon esetektől, amikor a Weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogellenesen üzemeltetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel a Weboldal hírnevének és érdekeinek árt(hat)nak. A Weboldal fenntartója minden ilyen eset ellen fellép. 

Joghatóság és Alkalmazandó Jog

Jelen Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a Weboldal Felhasználó általi használatával összefüggésben jogvita merül fel, úgy a vitás kérdést a Felhasználó és a Weboldal fenntartója békés úton kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetén fordulnak csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz.

Jelen Felhasználási Feltételek értelmezése során az AstraZenecára, illetve a Weboldal fenntartójára hivatkozás alatt az AstraZeneca Kft. mellett az AstraZeneca vállalatcsoport egyéb tagjait és kapcsolt vállalkozásait is érteni kell.