Slovakia

O spoločnosti AstraZeneca                                          

AstraZeneca je globálna farmaceutická spoločnosť, ktorá napomáha zlepšiť kvalitu života pacientov vývojom a uvádzaním nových liekov a nových diagnostických postupov v oblasti srdcovocievnych ochorení, ochorení metabolizmu vrátane cukrovky, nádorových ochorení a taktiež v oblasti ochorení dýchacieho traktu a autoimunitných ochorení.

V spoločnosti AstraZeneca Slovensko patrí medzi naše základné hodnoty podpora kreativity a podpora inovatívnych nápadov, ktoré prinášajú zmenu do všetkých aspektov našej práce a prispievajú k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Spoločnosť AstraZeneca každoročne celosvetovo investuje do výskumu a vývoja nových liekov a diagnostických postupov, čo pevne veríme, pomôže pacientom zmeniť život k lepšiemu.

Spracovanie osobných údajov

Informácie pre laickú verejnosť

Farmakovigilancia /Bezpečnosť liekov/

Pokiaľ máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti AstraZeneca, kontaktujte prosím svojho ošetrujúceho lekára.

Informácie pre odbornú verejnosť

Tieto stránky obsahujú informácie určené len zdravotníckym pracovníkom v zmysle zákona 362/2011, teda osobám oprávnených predpisovať alebo vydávať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Vstúpením do tejto sekcie beriete na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto stránkach nie sú určené pre laickú verejnosť, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú hlavne nesprávnu interpretáciu informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku ohľadne vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku chybnej preferencie vo vzťahu k určitému humánnemu lieku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa vždy mal/-a poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Lekársky Informačný Servis

Spoločnosť AstraZeneca poskytuje Lekársky Informačný Servis o produktoch spoločnosti. Služba je určená odborníkom v zdravotníctve a ich cieľom je poskytnúť kvalitnú, rýchlu a relevantnú informáciu. Žiadosť o poskytnutie odborných lekárskych informácií je možné poslať vyplnením nižšie dostupného formulára.

https://contactazmedical.astrazeneca.com

Hlásenie o nežiaducich účinkoch

ČO HLÁSIŤ?

Prosíme Vás o hlásenie akéhokoľvek podozrenia na závažný alebo neočakávaný nežiadúci účinok lieku. Prosíme o hlásenie aj zneužitia alebo nesprávneho použitia lieku, predávkovanie, alebo ak máte podozrenie na liekovú interakciu, teratogénny efekt alebo neúčinnosť lieku.

AKO HLÁSIŤ?

Nahlásiť podozrenie na nežiadúci účinok lieku je možné viacerými spôsobmi: vyplnením elektronického formulára, použitím formulára vo formáte word, zaslať e-mail s popisom nežiadúceho účinku, alebo nahlásiť telefonicky (e-mailový kontakt a telefón sú uvedené nižšie).

Po vyplnení je formulár automaticky zaslaný na Oddelenie farmakovigilancie.

Vyplnené hlásenie vytlačte a pošlite poštou na adresu, alebo ako prílohu e-mailom.

KAM HLÁSIŤ?

Adresa na posielanie formulára:

AstraZeneca AB, o.z.
Patient Safety Manager
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovakia

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme, hláste všetky informácie, ktoré považujete za nezvyčajné alebo odlišné. Pri hlásení podozrenia na nežiaduci účinok nemusíte byť presvedčení o tom, že nežiaduci účinok bol spôsobený liekom.

Sťažnosť na kvalitu produktu

Ak chcete nahlásiť sťažnosť na kvalitu produktu v súvislosti s naším liekom, prosím, vyplňte:

https://contactazmedical.astrazeneca.com

Žiadosť o dar

Dary môžu byť venované iba charitatívnym organizáciám alebo iným neziskovým/štátnym organizáciám zriadených za účelom skutočného výskumu, zdravotníckej pomoci, vzdelávaniu a/alebo charitatívnej činnosti.

Žiadosti spolu s podpornou dokumentáciou je možné poslať na emailovú adresu:

daryazcz@astrazeneca.com

Vzor žiadosti o dar

Formulár žiadosti o poskytnutie daru

Požadované podklady:

1.       Žiadosť s jasnou špecifikáciou, čo je požadované a na čo budú prostriedky využité (Originál žiadosti je potom nutné doložiť k darovacej zmluve)

2.       Doplňujúce materiály (kalkulácia, rozpočty, fotografie alebo obrázky)

3.       Výpis z obchodného registra, stanovy alebo zakladajúce listiny

4.       Výročná správa za minulý rok

5.       V prípade prostriedkov použitých v predchádzajúcom období detailný popis využitia

Všetky obdržané žiadosti budú prejednané a vyhodnotené. Výsledky budú následne oznámené naspäť žiadateľom. Spoločnosť AZ SK si môže vyžiadať doplnenie žiadosti (ďalšie upresnenie).

AZ SK má tiež právo zverejniť údaje o financovaní, vrátane mena príjemcu daru, účelu financovania a poskytnutej čiastky či povahy poskytnutého vecného daru.

AZ SK zdôrazňuje, že podanie žiadosti na hore uvedenú emailovú adresu nezakladá právo na poskytnutie daru.

Transparentné zverejňovanie vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

Kontaktné údaje

AstraZeneca AB o.z.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 2 5737 7777

Fax: +421 2 5737 7878

Mail: infoservis.sk@astrazeneca.com

mapa

pohľad na budovu 3.poschodie