Travelling with COVID-19 Vaccine AstraZeneca made in Thailand

Q: Can I travel with COVID-19 Vaccine AstraZeneca that has been manufactured in Thailand?

A: COVID-19 Vaccine AstraZeneca that is made in Thailand is of the same quality as AstraZeneca’s vaccine made in Europe, Korea, Japan, Australia, and elsewhere. All manufacturing around the world is conducted using the same stringent manufacturing process and each batch passes over 60 quality tests as part of our global robust quality assurance process.

Many governments, including France (TH/FR) and Germany (EN/DE), consider people vaccinated with COVID-19 Vaccine AstraZeneca made in Thailand as ‘fully vaccinated’. Please contact the government of your destination country with questions.

To make it easier for more governments to recognize, for travel purposes, vaccines that are manufactured across AstraZeneca’s worldwide network, we aim to secure World Health Organisation Emergency Use Listing (WHO EUL) for manufacturing sites, including Siam Bioscience.

We are also registering the brand name for the vaccine, Vaxzevria, around the world to provide additional clarity. The brand name Vaxzevria is already approved by the European Medicines Agency and many other countries.

 

คำถาม การเดินทางไปต่างประเทศหลังจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย

ถาม สามารถเดินทางไปต่างประเทศหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยได้หรือไม่

ตอบ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับวัคซีนที่ผลิตในยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแหล่งผลิตอื่นๆ ของแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าทั่วโลกมีกระบวนการผลิตที่เข้มงวด โดยวัคซีนในแต่ละรุ่นการผลิตผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ รวมกันมากกว่า 60 รายการ รวมถึงผ่านกระบวนการยืนยันคุณภาพครบถ้วนในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

รัฐบาลในหลายประเทศ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส (ภาษาไทย /ภาษาฝรั่งเศส) และประเทศเยอรมนี (ภาษาอังกฤษ /ภาษาเยอรมัน) ได้รับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไป เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศและเงื่อนไขการพำนักในประเทศนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ สามารถรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตจากเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น บริษัทฯจะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ผลิตจากทุกแหล่งการผลิตของแอสตร้าเซนเนก้า รวมถึง สยามไบโอไซเอนซ์ สำหรับการใช้ในภาวะฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ กำลังดำเนินการขอจดทะเบียนชื่อ Vaxzevria เพื่อใช้กับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตจากทุกแหล่งผลิตทั่วโลก โดยชื่อ Vaxzevria ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานยายุโรป (European Medicines Agency – EMA) และอีกหลายประเทศแล้ว

 

For enquiries about the COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Please contact +66 (2) 762 7599 ext 2 or email azcovid19-medinfo-ap@astrazeneca.com